GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) si dovoluji Vás seznámit s ochranou Vašich osobních údajů, zásadami a právy z GDPR vyplývajících.

SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je RLmedical s. r. o., se sídlem Na Veselí 928/15, IČ: 06050131 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, provozující webové stránky www.rlmedical.cz.

Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele osobních údajů, kteří mu budou se zpracováním osobních údajů pomáhat.

KONTAKT

Ohledně osobních údajů se na mne můžete obrátit na e-mailu: lanska.renata@rlmedical.cz nebo telefonním čísle +420 603 331 522

PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména tedy, že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

- plním informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

- umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ A JEHO ÚČEL

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte na základě následujících důvodů a naplnění následujících účelů:

- Kontaktování – osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek. Konkrétně se jedná o:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Text zprávy, kterou můžete zanechat

- Poskytování služeb a plnění smlouvy: potřebuji Vaše fakturační údaje, tzn. jméno, adresu, e-mail,

- Vedení účetnictví: Jste-li mými zákazníky, Vaše fakturační údaje, tzn. jméno, adresu, e-mail, nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedl jinak.

COOKIES

Při procházení mých webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

K předávání osobních údajů třetím osobám nedochází, pracuji s nimi pouze já kvůli vystavení faktur za provedené služby.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

- Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

- Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

- Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

- Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

- Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému. Na zajištění práva na výmaz potřebuju 60 dní. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností - např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

- Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

- Dovoluji si Vás ujistit, že jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2024